ONER jurnali
ONER-jurnali
 

İsmayıl Vəli Öməroğlu

YENi iLiNiZ MÜBARƏK

31 dekabr Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür

Əgər sizdə də bir alma və məndə də bir alma varsa və əgər biz bu almaları dəyişsək, sizdə də, məndə də bir alma qalacaqdır. Yox əgər sizdə də ideya varsa və məndə də ideya varsa, dəyişsək, bizim hər birimizdə iki ideya olacaqdır.

Bernard Şou

MÜASİR GƏNCLƏR VƏ ÜNSİYYƏT

Ziya Abdullayev, pedaqoji elmlər namizədi

İnsan sosial bir varlıq kimi müntəzəm olaraq ünsiyyətə girir. Ailədə ailə üzvləri ilə, ailədən kənarda qohumlarla, qonşularla, məktəb, iş yoldaşları ilə, küçədə, metroda, mağazada və başqa yerlərdə tanıdığı və tanımadığı adamlarla. butunlukle oxu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ TÜRKSOY

Kamil Muxtarov, tarix elmləri namizədi

Türk xalqları özlərinin qədim, çoxəsrlik tarixi boyu Avrasiya məkanının böyük hissəsində yaşayaraq dünya, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş, onu zənginləşdirmişlər. Tarixin müxtəlif mərhələlərində türk xalqlarının həyatı cürbəcür, bəzən isə hətta onların varlığını təhlükə altına alan müharibələrlə, döyüşlərlə, təcavüzlərlə qarşılaşmışdır. butunlukle oxu

ŞAM İŞIĞINDA BİR LEYLİ RƏSMİ

İsmayıl Vəliyev, filologiya elmləri doktoru, professor

Telli Pənahqızının şer dünyası haqqında

İlk gənclik illərindən jurnalist kimi tanıdığım Telli Pənahqızı öz aləmi, öz dünyası olan adamdır. O, həmişə yazıb, çıxış edib, saysız-hesabsız televerilişlər aparıb, sənət haqqında, insanlar, onların əsərləri, duyğuları barədə düşüncələrini izhar edərək ürəyini boşaldıb, fikirlərini tamaşaçılarla, oxucularla bölüşdürüb. butunlukle oxu

TALE SƏNƏ YARDI…

Suliddin Qasımlı.

Qardaşım Ədalətə; BU ELƏ YUXUDU…; Başıma QAR YAĞDI. butunlukle oxu

NƏŞRİYYAT-MÜƏLLİF-REDAKTOR İŞİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA DƏRSLİK

İsmayıl Kazımov, filologiya elmləri namizədi, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi.

(İsmayıl Vəli Öməroğlu. Ədəbi-bədii və uşaq kitablarının redaktəsi. Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, Bakı-2002. Elmi redaktorları: prof. B.Allahverdiyev; p.e.n. Z.Abdullayev). butunlukle oxu

TALEH HƏMİD - 50

Məşhur “Əkizlər” - Səbuhi Rəhimli və "Qoroskop"çular; İNANA BİLMİRƏM - Sabir Azəri, yazıçı-jurnalist; ÖZÜNÜ İFADƏ ETMƏYİ BACARAN ŞAİR - İsmayıl Vəliyev, şair-publisist, ədəbiyyatşünas; "TALEH ÖZÜNÜ, TALEYİNİ YAZIR..." - Nahid Hacızadə, yazıçı; SÖZLƏ NƏFƏS ALAN İNSAN - İlyas Tapdıq, şair. butunlukle oxu

Taleh Həmid

ANLAR; YORĞUNAM, YORĞUN - (şerlər). butunlukle oxu

M.Ə.SABİR VƏ TÜRK DÖVLƏTÇİLİYİ TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ

Seyidmiri Aslanov

Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasinin 140 illiyi. butunlukle oxu

MİRZƏ KAZIMBƏY VƏ AVROPA ŞƏRQŞÜNASLIQ ELMİ

Kamil Muxtarov, tarix elmləri namizədi

Bu il anadan olmasının 200 illiyi qeyd olunan Mirzə Kazımbəyin (1802-1870) hələ gənc yaşlarından görkəmli şərqşünas, Rusiyada şərqşünaslıq elminin yaradıcıdarından biri, filoloq, islam tarixinin misilsiz bilicisi, məşhur tarixçi, filosof, etnoqraf kimi böyük şöhrət qazanması, heç şübhəsiz, Avropa alimlərinin nəzərindən qaçmamış, görünür elə bu səbəbdən də onun yaradıcılığı alimin bütün şüurlu həyatı boyu diqqətlə izlənilmiş, öyrənilmiş və yüksək qiymətini almışdır. butunlukle oxu

KİPR YAZIÇISI İSMAYIL BOZKURDUN ROMANLARINDA İNSAN PROBLEMİ

İsmayıl Vəliyev, professor

Ədəbiyyatda və sənətdə insan məsələsi dünyada mövcud olan mürəkkəb problemlərin ən vaciblərindən biri sayılır. İnsan problemi cəmiyyətin formalaşdığı zamandan indiyə qədər bütün insanları və onların fəaliyyəti nəticəsində meydana gələn elmləri, dinləri, dövlətləri və siyasətçiləri daim maraqlandırmış və məşğul etmişdir. İnsan problemi bütün dövr və zamanların həyat və yaşam problemidir. Bədii söz sənətkarları öz axtarışlarında bu məsələni həmişə önə çəkmiş, insanın insan kimi yaşayışı üçün gə-rəkli olan vacib məsələlərin həllinə diqqət yönəltmişlər. butunlukle oxu

KİTABÇILIQ İŞİNİN SOSİAL PROBLEMLƏRİ

Ziya Abdullayev, pedoqoji elmlər namizədi.

Kitab ictimai sərvətdir. Yüz illərdir ki, o, başlıca bilik, məlumat mənbəyidir. Doğrudur, son 25-30 ildə bu cür mənbələr artmışdır. Elmin, texnikanın inkişafı ilə əlaqədar əvvəlcə kino, daha sonra radio, televiziya bu sahədə kitabla bir növ rəqabətə girmişdir. Hazırda bu rəqabət daha da genişlənmişdir. Xüsusilə kompüter texnologiyasının inkişafı əlavə informasiya mənbələrinin şəbəkəsini xeyli genişləndirmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, kitab əsas bilik, məlumat mənbəyi olaraq qalmaqdadır. Əhalinin bir sıra kateqoriyaları, xüsusilə uşaqlar və gənclər, eləcə də elm adamları, ziyalılar kitabla daha çox təmasda olurlar. butunlukle oxu

İCTİMAİ-SİYASİ ƏDƏBİYYATIN KİTAB ÇEŞİDİNDƏ YERİ

Mehmanəli Məmmədov, pedaqoji elmlər namizədi

Çeşid fransızca "Assortiment" sözündən olub, ayrı-ayrı ticarət müəssisələrində toplanmış müxtəlif malların tərkibini bildirir. Biz əsasən "ərzaq mallarının assortimenti", "sənaye mallarının assortimenti" deməyə adət etmişik və bu sözün nə demək olduğunu yaxşı başa düşürük. Ancaq "kitab mallarının assortimenti" dedikdə insanlar bunun nə demək olduğu haqqında fikirləşməli olurlar. Çünki kitabı "mal" adlandırmaq nə dərəcədə düzgündür? butunlukle oxu

AZƏRBAYCANDA SORAQ-MƏLUMAT NƏŞRLƏRİNİN FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI (1920-1940)

Sevda Quliyeva, BDU-nun dissertantı

1920-ci il 29 aprel çevrilişindən sonra Azərbaycanda sovet hakimiyyəti bərqərar oldu. Yeni quruluşun, başqa sözlə Sovet dövlətinin siyasətini, onun mahiyyətini, qarşısında duran vəzifələri geniş əhali, kütləsinə çatdırmaq vacib problem kimi qarşıya çıxdı. Bu poblemin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə kömək məqsədilə Kommunist Partiyası və Sovet dövləti elmin, təhsilin, mədəniyyətin, kitab və mətbuatın inkişafına müəyyən diqqət yetirdi. butunlukle oxu

YUNESKO BEYNƏLXALQ BİBLİOQRAFİK ƏMƏKDAŞLIĞIN ƏSAS TƏŞKİLATÇISIDIR

Səadət Mütəllimova, BDU-nun kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin II kurs magistrantı

Müasir dövrdə beynəlxalq biblioqrafik əməkdaşlıq dünya miqyasında informasiya mübadiləsinin aparılmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada müasir beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində YUNESKO-nun fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. butunlukle oxu

AZƏRBAYCAN ƏLYAZMALARINDA FİLİQRANLAR

Meyxanım Mütəllimova, BDU-nun kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin III kurs tələbəsi

Məlum olduğu kimi orta əsr müsəlman əlyazma kitabı mədəniyyətinin əsas atributu kağız olmuşdur. Məhz buna görə də kağızın ilk dəfə olaraq harada və kim tərəfindən istehsal olunması haqqında məlumat vermək yerinə düşər. Geniş yayılmış məlumata görə bambuk və tut ağacından kağız istehsalının texnologiyası eramızın 105-ci ilində Çində Tsay Lun tərəfindən icad edilmişdir. butunlukle oxu

MISIR PIRAMIDALARI TÜRK ABIDƏLƏRIDIRMI?

Tural Rzayev, AzərTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara. “Ədəbiyyat qəzeti”, 02.08.02.

1912-ci ildə iki avstraliyalı səyyah Çin ərazisində ən yüksək Misir piramidasından iki dəfə uca, yəni 300 metr hündürlüyündə ağ daşdan tikilmiş möhtəşəm piramidanın olduğunu bildirmişdi. İkinci Dünya müharibəsi illərində amerikalı təyyarəçi bu piramidanın şəklini çəkmişdir. butunlukle oxu

 

Copyright © 2002-2003 WebStar - www.onerjurnali.tk - cahidbdu@yahoo.com


Hosted by uCoz